Jonas og Jens på krigsstien

Jonas Gahr Støre holder jevnlig redegjørelser for Stortinget om krigen i Ukraina. NATOs vaktmester Jens Stoltenberg er også regelmessig på banen med våpenrasling. De er begge flinke til å slå om seg med ord om frihet, sikkerhet og forsvar av våre verdier. Med Ukrainakrigen som bakteppe snakker de om at støtte til Ukraina er viktig for Norges sikkerhet. Vi kan ikke tåle at en stormakt vinner fram overfor mindre stater – en sånn verden og ’rettsorden’ truer Norges sikkerhet må vite.

Stoltenberg:

 • ..hvis Putin vinner i Ukraina, er det også farlig for oss. For da er beskjeden til ham og andre autoritære ledere rundt omkring i verden at hvis de bruker militær makt, så oppnår de det de vil. Derfor er det i vår sikkerhetsinteresse å støtte Ukraina.
 • De deler ikke våre verdier. De ønsker annen verdensorden. Og de er på frammarsj. Dette er farligere verden. Da er det desto viktigere at vi som tror på demokrati og frihet (les vesten, USA, NATO), står sammen.

Støre:

 • Mange i Norge forstår at denne krigen også handler om vår sikkerhet, våre verdier..
 • Der vi tidligere snakket om en verdensorden under press, må vi nå forholde oss til en verdensorden under angrep. For Norge er dette alvorlig. Det angår oss.
 • Folkeretten er vår førstelinje. Vår sikkerhet, vår velstand og vår handlefrihet er tuftet på en regelstyrt verden. At samkvem mellom stater følger lovens makt, og ikke maktens lov.
 • Ukrainas kamp en kamp også for vår sikkerhet og våre nasjonale interesser. Det er i vår nasjonale interesse at Ukraina ikke taper denne krigen.

Det er i Norges og suverene staters interesse å gå i mot angrepskriger som Russland utfører overfor Ukraina, men Stoltenberg og Støres snakk om frihet og verdier er keisersnakk uten klær. De bryr seg jo døyten om folkerett og staters selvstendighet mange andre steder. Tvertimot truer deres egen praksis selv staters frihet og selvstendighet.

Vestens makt og verdier

USA, NATO og Norges maktelites stadige referanser til en ’lovregulert verden og rettsorden’ (Rulesbases world order) er basert på, at vestens markedsliberale rammebetingelser og maktstrukturer med USA i førersetet, skal dominere og gjelde i størst mulig grad – selv basert på at makt gir rett.

Dette rammeverket er også premisset for trusselbilder overfor Norge. «De som ikke deler allierte og vestens verdier utgjør størst trussel» som forsvarsministeren sa 13.2. ved presentasjon av trusselbilder. Verdier og alliansefellesskap utgjør et premiss for trusselbilder. Men dette premisset og styrings-rammeverket er ikke basert på folkerett, FNs prinsipper og FNs system for maktutøvelse og internasjonalt samarbeid mellom folk og nasjoner med ulike kulturer og verdier.

Dette premisset og styringsrammeverket er ikke basert på nasjonal selvstendighet, og frihet.

Tvertimot er dette rammeverket grunnlaget for at de svulstige ordene om støtte til Ukrainas frihet og selvstendighetskamp i realiteten ikke dreier seg om staters nasjonale sikkerhet, men om vesten/USAs egen kontroll og innflytelse. Det er ikke samme sak!

Hvorfor sier ikke Stoltenberg og Støre dette:

 • Hvis kurderne ikke vinner fram i sin kamp for frihet og selvstendighet, og hvis Palestina ikke vinner fram i sin kamp mot okkupasjon, da er det farlig for oss. For da er beskjeden til Israel, Tyrkia – til Netanjáhú og Erdogan – og deres støttespillere USA/NATO og andre autoritære ledere rundt omkring i verden at hvis de bruker militær makt, så oppnår de det de vil. Derfor er det i vår sikkerhetsinteresse å støtte kurderne og palestinerne.
 • Hvis Israel, Tyrkia og støttespillere USA/NATO vinner og fortsetter sin urett overfor kurdere og palestinere, er det også farlig for oss.

NATO, USA og Norge støtter i stedet Tyrkias folkerettsbrudd og aggressive krigføring i naboland.

Stoltenberg og Støre fordømmer ikke Israels langvarige og manifeste brudd på internasjonal rett.

30. desember 2022 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon hvor den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) bes om å avgi en formelt rådgivende uttalelse om to hovedspørsmål: 1. Hva er de rettslige konsekvenser av Israels brudd på det palestinske folkets rett til selvbestemmelse som følge av okkupasjonen og israelske bosettinger på palestinsk territorium, og 2. hva er de rettslige konsekvenser for andre stater og for FN? Norge stemte ikke for dette vedtaket! Konsekvensen er at Israel kan fortsette sin brutale folkerettsstridige politikk relativt uforstyrret.

Hvordan kan veien til fred, frihet og rettferdighet stille seg vesensforskjellig for Ukraina og Palestina. Det er bare aktiv og praktisk støtte til okkuperte folk i alle land som kan føre til varige og rettferdige løsninger – ikke folkerettslig likestilling av okkupant og okkupert eller straffrihet for alvorlige krenkelser av internasjonal rett.

Stoltenberg og Støre: Hvorfor er ikke manglende fordømmelse av folkerettsbrudd andre steder og fritt leide for maktutøvelse overfor kurdere og palestinerne også en trussel mot vår sikkerhet?

Er realiteten at de verdiene og den rettsorden, som Stoltenberg og Støre forsvarer, ikke representerer frihet og demokratiske verdier? Er realiteten at de verdiene og den rettsorden, som Stoltenberg og Støre forsvarer, egentlig er et maktregime og en rettsorden basert på den (sin egen) sterkestes rett?

Er ikke maktas rett over lovens rett farlig for mindre stater og nasjoner uansett hvem som utøver maktovergrep?

Det er viktig at folk og nasjoner som tror på demokrati, frihet og selvstendighet både protesterer mot gamle og nye rettsordner som er basert på undertrykking, krigføring og maktbruk.

Jeg ønsker en annen verdensorden med andre verdier enn de Russland representerer og de som NATO/USA+ har praktisert.

 • Våren 1999: Norske F16-fly deltok i bombing i Beograd og resten av det vi da kalla «Rest-Jugoslavia». På det meste deltok over 1100 fly. Det ble sluppet utallige bomber og klasebomber, og fra sjøen ble Jugoslavia angrepet med over 200 krysserraketter. Krigen hadde ikke FN-mandat og var ikke i henhold til folkeretten.
 • Høsten 2001: Stortinget vedtok krig mot Afghanistan – fordi 19 terrorister frå Saudi Arabia, Emiratene, Egypt og Libanon hadde drep 2 977 menneske i ein terroraksjon i USA.
 • Våren 2011 var norske F16-piloter igjen i krig uten FN-mandat mot en stat. Norge slapp 588 bomber. Resultat destabilisering, død, lidelse og flyktninger.

Stoltenberg og Støre er på ingen måte fredsengler eller frihetens apostler.

Oljeprofitt, oljefond, utenlandsinvesteringer, børs og finans – rammebetingelsene og utbyttegraden for vestens markedsliberale system trumfer folkerett og fred.

Geir Hem 15-2-23

Kategorier: Politikk